Hotell

Vi garanterar att det finns hotellrum för mötesdeltagarna och det gör vi genom att ta över redan reserverade hotellblock, eller boka upp rum från start. I båda fall säkerställer vi konkurrenskraftiga priser och att det finns hotellrum i olika prisklasser.